தனிப்பட்ட சலுகைகள் உங்களுக்கு காக தான்!

பிரியாணி, ஹோம்லீ ஃபுட் அனைத்து வகை பரவலான பலனளிக்கவில்லை அற்புதமான தள்ளுபடிகள் உங்களுக்கு காகவே

ஆர்டர் நாவ்
Biryani Offers

Delicious Chicken Biriyani for Just Rs.1* (For Orders Above Rs.300/-)

* Terms & conditions apply