ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യൂ : Kerala Thiruvananthapuram

Sorry..! At present, we don't have delivery outlet @ this area.All over India, we are expanding our network fast.So, you can expect delivery soon in this area .
Please visit again.Click to explore other Lallabi activities

സോറി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയായിൽ ലല്ലബിക്ക് ഡെലിവറിയില്ല. പക്ഷെ, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വേഗത്തിൽ നെറ്റവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തും ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം

ലോഞ്ചിങ്ങ് ഓഫർ

സ്വാദിഷ്ടമായ ബിരിയാണി വെറും ഒരു രൂപക്ക്*

(250 രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള ഓർഡറുകൾക്ക്)
ബുക്ക് ചെയ്യൂ * നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം
* Terms & conditions apply