സോറി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയായിൽ ലല്ലബിക്ക് ഡെലിവറിയില്ല. പക്ഷെ, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വേഗത്തിൽ നെറ്റവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തും ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം

ലോഞ്ചിങ്ങ് ഓഫർ

Delicious Chicken Biriyani for Just Rs.1*

(For Orders Above Rs.300/-)
ബുക്ക് ചെയ്യൂ * നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം

സോറി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയായിൽ ലല്ലബിക്ക് ഡെലിവറിയില്ല. പക്ഷെ, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വേഗത്തിൽ നെറ്റവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തും ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം

ലോഞ്ചിങ്ങ് ഓഫർ

Delicious Chicken Biriyani for Just Rs.1*

(For Orders Above Rs.300/-)
ബുക്ക് ചെയ്യൂ * നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം
* Terms & conditions apply