ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യൂ : Kerala Thrissur

Thalore

Normal Delivery Timing

 • Monday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 9 AM To 9 PM
 • Tuesday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 9 AM To 9 PM
 • Wednesday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 9 AM To 9 PM
 • Thursday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 9 AM To 9 PM
 • Friday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 9 AM To 9 PM
 • Saturday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 9 AM To 9 PM
 • Sunday
  Breakfast: 7 AM To 10 AM
  Lunch: 12 PM To 2 PM
  Dinner: 6 PM To 10 PM
  Snack: 9 AM To 9 PM

സോറി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഏരിയായിൽ ലല്ലബിക്ക് ഡെലിവറിയില്ല. പക്ഷെ, ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വേഗത്തിൽ നെറ്റവർക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തും ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം

ലോഞ്ചിങ്ങ് ഓഫർ

സ്വാദിഷ്ടമായ ബിരിയാണി വെറും ഒരു രൂപക്ക്*

(250 രൂപക്ക് മുകളിലുള്ള ഓർഡറുകൾക്ക്)
ബുക്ക് ചെയ്യൂ * നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയം
* Terms & conditions apply